07 juni 2020

Samenvatting pilot MT Ned(t)

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) van november 2018 én 2019 is er met de leden gesproken over de manier waarop er momenteel controle gevoerd wordt op de kwaliteit van ons manueel therapeutisch handelen. De leden en het bestuur hebben het standpunt dat de regie op de borging van de kwaliteit van ons handelen, en de controle daarvan, bij de beroepsgroep zelf ligt. Dit gebeurt ook binnen andere beroepen zoals neurologen, juristen, etc.

Juiste indicatie en behandeltraject

Op dit moment wordt er, door het maximum aantal behandelingen te beperken, controle op ons handelen uitgevoerd door de zorgverzekeraars. Het standpunt van het bestuur, bekrachtigd op de ALV van november 2019, is dat de kwaliteit van de manuele therapie niet door het aantal gedeclareerde behandelingen manuele therapie geborgd zou moeten worden, maar wel door de juiste indicatiestelling manuele therapie en het manueel therapeutische behandeltraject wat daaruit volgt. 

De indicatie manuele therapie wordt gesteld op basis van het (complexe) gezondheidsprobleem van de patiënt. Het behandeltraject dat hieruit volgt moet, zoals in ons eigen beroepscompetentieprofiel (BCP) staat, effectief en doelmatig zijn. 

Regie en borging

Regie vanuit de beroepsgroep zelf kan gerealiseerd worden door het opzetten van MT-Ned(t). 

De ALV is akkoord gegaan om in eerste instantie een pilot voor praktijken op te zetten, waarin manueel therapeuten zich naar elkaar toetsbaar opstellen ten aanzien van de indicatiestelling en het gevolgde behandeltraject.

De borging van kwaliteit kan plaatsvinden door het vergelijken van onze dossiers met elkaar en toetsen aan onze eigen kwaliteitseisen, om op deze manier als therapeuten onderling de kwaliteit te kalibreren.

Binnen de pilot zal er geen extra inspanning gevraagd worden ten aanzien van ons handelen, want verreweg de meeste van ons werken al volgens deze regels. De kalibratie van elkaars dossiers is een extra inspanning, die we tijdens de pilot met elkaar gaan beoordelen op werkbaarheid en tijdsinvestering.

Wij leveren als geregistreerde manueel therapeuten een hoge kwaliteit van zorg door onze (master) opleiding en onze verplichte bij- en nascholing. Laten we de borging van deze kwaliteit ook in eigen hand houden.

Dossier Mastereis