31 maart 2022

Heidag 23 maart 2022: de rol en positie van de manueel therapeut in de toekomst

Tijdens heidagen wordt er met input van regio-ambassadeurs en Young Professionals richting gegeven aan het beleid. De missie en visie van de NVMT zijn daarbij leidend.

We werken, kort gezegd, aan de toekomst-bestendigheid van ons mooie vak! Met activiteiten en projecten om de missie en visie te verwezenlijken. De heidag in september 2021 resulteerde in een aantal nog lopende projecten op het gebied van kwaliteit en profilering. Het Jubileumdebat ‘De toekomst van de Manuele Therapie’ was al eerder gepland en is een mooie aanvulling.

Afgelopen week werkten we tijdens de heidag aan het thema De rol en de positie van de manueel therapeut in de toekomst. Naar aanleiding van het bovenstaande en vanwege een concrete vraag van de schrijfgroep van het Beroepsprofiel: ‘welke rollen en competenties moet de manueel therapeut (van de toekomst) invullen of vervullen?’

De maatschappij verandert en de zorg moet mee. De context waarin de manueel therapeut functioneert blijft dus ook niet hetzelfde. Bekende ontwikkelingen in de samenleving en gezondheid, zoals dubbele vergrijzing, multi-morbiditeit, toenemende eenzaamheid en kwetsbaarheid en grootstedelijke problematiek als armoede en ongeletterdheid, verhogen de druk op de zorg en op de eerstelijn, waarin we als manueel therapeuten actief zijn. Antwoorden op deze ontwikkeling zijn bijvoorbeeld de substitutie van zorg, de Juiste Zorg op de Juiste Plek, Passende zorg, taakherschikking en de opkomst van vraaggestuurde zorg.

Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen drijven ons in toenemende mate naar buiten, de behandelruimte uit. Dat roept vragen op. Zijn we op de hoogte van deze ontwikkelingen? Is het onze verantwoordelijkheid om te anticiperen? Kunnen we van elkaar verwachten dat we samenwerkingsverbanden - monodisciplinair of multidisciplinair, met overheid, met zorgverzekeraars - initiëren? Dat we hiaten in de zorgverlening in een woonwijk of regio herkennen en onderzoeken en dan initiatief nemen om tot verandering komen?

Er wordt de komende jaren een groter beroep gedaan op de generieke ‘ extern-gerichte’ rollen van de manueel therapeut. De rol van samenwerkingspartner, gezondheidsbevorderaar, organisator, interprofessionele communicator en innovator. Opdracht aan de deelnemers van de heidag was daarom: geef voor elk van deze vijf rollen een concreet advies aan de schrijfgroep van het Beroepsprofiel.

Aan het einde van de middag concludeerden we, na uitvoerig van gedachten te hebben gewisseld, dat het onderwerp leeft. De opbrengst van de dag is bestemd voor de schrijfgroep. Zij gaan met de vele opmerkingen aan de slag: voor het nieuwe Beroepsprofiel van de manueel therapeut.