Van de Voorzitter – Vertrouwen in Beweging en de toekomst van het specialsme

23 feb 2018
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
Wat speelt er in de wereld van de fysiotherapie en de manuele therapie? Op dit moment veel, heel veel. Ik licht er één onderwerp uit: op dit moment vindt er op initiatief van het KNGF een ledenrondgang plaats met onder andere als onderwerp Vertrouwen in Beweging. Dit onderwerp trekt de aandacht van het NVMT-bestuur, de andere BI-besturen en naar ik hoop ook de leden van de NVMT. In een aparte nieuwsflits zijn jullie hierover recent door de gezamenlijke BI’s, vertegenwoordigd in de Federatie Fysiotherapie Specialisten, geïnformeerd. Kort samengevat: hoe gaat het beroep van fysiotherapeut er in 2025 eruitzien?

Discussie

Het is goed, dat het bestuur van het KNGF de discussie op gang brengt over de rol van de fysiotherapeut in de toekomst, over welke competenties deze dan moet beschikken en op welk werk- en denkniveau deze zal gaan functioneren. Daar is veel tijd en energie in geïnvesteerd. Inmiddels zijn er al een aantal gespreksrondes met diverse partijen geweest. Ook op de laatste Dag van de Fysiotherapie zijn de meningen hierover gepeild.

Kortom, er zit veel inzet achter om tot een breed gedragen model van de toekomstige rol van de fysiotherapeut te komen. Tegelijkertijd ervaar ik dan door deze discussies en door de gesprekken die we als gezamenlijke BI’s voeren en de gesprekken binnen het eigen bestuur van de NVMT, dat deze een kant op dreigt te gaan, die we niet willen. Die we als een bedreiging zien voor de Fysiotherapie Generalisten en in het bijzonder voor de Fysiotherapie Specialisten.

HBO-status...?

In de laatste discussieronde met de BI’s werd haarfijn duidelijk, dat, als we nu niet scherp kiezen, ons beroep in de toekomst niet verder komt dan een HBO-status. Dit in tegenstelling tot de huidige koers binnen de fysiotherapie om zowel de generalist als de specialist op Masterniveau te positioneren.

Om die reden zijn de Federatie-BI’s in het geweer gekomen en hebben wij in de recente nieuwsflits onze zorgen hierover gedeeld. Overigens nadat het bestuur van het KNGF hierover is geïnformeerd.

De Federatie-Bi’s zijn van mening, dat het niveau eerder hoger moet dan lager. Of dat in de basisopleiding fysiotherapie al moet, of later, is een andere discussie. Maar het streven is en blijft, wat de NVMT betreft, om fysiotherapeuten en dus ook alle manueel therapeuten, op Msc-niveau te krijgen.

Komt er een toekomstbestendige visie?

Terug naar Vertrouwen in Beweging. Die discussie ontbeert volgens de besturen in de Federatie Fysiotherapie Specialisten sturing en richting,  waardoor de discussie werkelijk alle kanten op kan gaan. Met in mijn ogen ongewenste effecten en kans op ontsporen van het proces in die zin, dat er een uitkomst zou kunnen komen, waar mee de fysiotherapie in het algemeen en de fysiotherapie-specialist in het bijzonder voor jaren achteropkomt. Nationaal, maar ook internationaal gezien.
Vanuit die zorg voor de toekomst en de overtuiging van de visie dat de fysiotherapeut (specialistisch en generalistisch) in de toekomst op Msc-niveau moet gaan functioneren zijn de specialistenverenigingen in het geweer gekomen en hebben een signaal afgegeven.
Hopelijk wordt het opgepakt en komen er vanuit het veld signalen die deze gedachten ondersteunen. Dan kunnen we op de ALV van het KNGF in mei een visie accorderen waar we achter staan. Met zijn allen, generalisten en specialisten. Echter, herkennen we ons als specialisten daar niet in? Dan weet ik, dat we nog een stevige discussie voor de boeg hebben.

Gerard van der Wees

Voorzitter

Trefwoorden: