Van de Voorzitter - ‘De geschiedenis leert ons: stilstand is achteruitgang’

24 okt 2019
Gerard van der Wees
Gerard van der Wees
Voorzitter
We staan op de drempel van een nieuwe registratieperiode. In 2025 worden alleen nog masters manueel therapeuten opgenomen in het Register Manuele Therapie. Een visie die zo rond de eeuwwisseling al vorm kreeg. Gerard van der Wees blikt in zijn blog terug op de afgelopen 20 jaar en beschrijft hoe het vak manuele therapie en de visie op kwaliteit zich ontwikkelde. Een kleine ‘geschiedenisles’.

Verleden, heden, toekomst

In mijn vorige blog stelde ik de vraag of manuele therapie aan een upgrade toe is. Die vraag stelde ik niet voor niets. Manuele therapie is een kennisvak dat voortdurend in ontwikkeling is. Manueel therapeuten zijn kritisch op het eigen functioneren en positie en denken met elkaar na over de volgende stap. Om van het heden naar de toekomst goed te kunnen acteren is kennis van het verleden van belang.

Verleden

In 2001 schreef het toenmalig bestuur in een visiedocument over de positie van de manueel therapeut: ‘de manueel therapeut is de bewegingsconsulent bij uitstek voor gezondheidsproblemen in relatie tot stoornissen in de functie van de wervelkolom. Het gezondheidsprobleem van de patiënt centraal stellen en aan hem de juiste zorg koppelen zal de doelmatigheid van de zorg positief beïnvloeden.’

Dit klinkt nog steeds bijzonder actueel en zou in het Jaarplan 2020 niet misstaan.

In 2001 was het ook duidelijk dat een manueel therapeut zich op masterniveau zou moeten ontwikkelen. In 2007 stemden de leden hiermee in. Het duurde vervolgens tot 2015 voordat het masterniveau de entree-eis werd voor het register voor vanaf dat moment nieuw intredende manueel therapeuten. Een ander voorbeeld van hoe het vak zich verder ontwikkelde is te lezen in de notitie ‘De specialist’ uit 2008 met daarin voorbeelden uit en verwijzingen naar het buitenland. Het vak is aan een verdieping toe en een omschrijving als ‘specialist’ past daarbij.

We zijn inmiddels aanbeland in 2011. Op heidagen van het bestuur komen stellingen aan de orde als: ‘De beroepsgroep voert een actieve bewaking van kwaliteit ten aanzien van het domein van de manuele therapie. (waar houdt de manueel therapeutische behandeling op en waar start de behandeling van een sport-, psychosomatisch of algemeen fysiotherapeut)’.

In november 2012 kende de vereniging een historisch moment: maar liefst 520 leden waren bij de  ALV. De reden: de herregistratievoorwaarden. Al eerder had het bestuur besloten om de eis dat alle manueel therapeuten in 2015 masteropgeleid moesten zijn te laten vervallen. Ook voor herregistratie.  Als entree-eis voor het register bleef 2015 wel gehandhaafd. Voor herregistratie werd uiteindelijk voor 1 januari 2025 besloten. Een roerige vergadering als je de notulen terugleest.

Heden

Als ik zo onze recente historie overzie komt het beeld naar voren van periodes met veel dynamiek en ontwikkelingen. Onderwerpen die destijds speelden hebben ondertussen vaste vorm gekregen.

In de achterliggende jaren is er veel aandacht geweest voor de onderbouwing van het vak en  daarmee de positionering van ons beroep. De domeinbeschrijving en het beroepsprofiel in definitieve versie uit 2014 zijn heldere documenten en geven aan waar de manueel therapeut voor staat en waar hij wordt geacht aan te voldoen. Hiermee is ook voor verwijzers, patiënten en zorgverzekeraars duidelijk waar de manuele therapie voor staat.

Een tweede conclusie is dat het steeds veel discussie oplevert om uitvoering te geven aan datgene wat we met elkaar belangrijk vonden en nog steeds vinden. Ons beroepsprofiel is duidelijk over het niveau van de manueel therapeut: EQF 7, masterniveau. Vandaar ook de entree-eis per 2015 om alleen op basis van dat niveau toegang te verkrijgen tot het Register Manuele Therapie binnen het CKR. Discussies in het verleden gingen  met name over de zittende beroepsgroep. De discussie over hoe en wanneer die collega’s moeten voldoen aan de master-eis sluimert nog steeds voort.

Toekomst

We staan inmiddels op de drempel van een nieuwe registratieperiode. Die periode leidt naar 1 januari 2025. Vanaf dat moment worden alleen nog masters manueel therapeuten opgenomen in het Register Manuele Therapie van het CKR, dat dan KRF NL heet. Daarmee voldoen alle geregistreerde manueel therapeuten aan wat we in 2014 in ons beroepsprofiel vastlegden. Diegenen die nog niet aan het master-niveau voldoen hebben nog vijf jaar te gaan om alsnog dat niveau te behalen.

In de afweging om op individueel niveau te kiezen voor het Master-niveau spelen verschillende aspecten een rol. Ik noem er een paar.

Onze rol als manueel therapeut vullen we in op verschillende niveaus, bewust of onbewust: Het eerste niveau is de dagelijkse praktijk, waarin iedere collega zijn werk zo goed mogelijk uitvoert op basis van verworven competenties en vaardigheden. Ook ervaring speelt daarbij een belangrijke rol. Op het  niveau van verzekeraars en overheden wordt gekeken naar het opleidingsniveau. Dat moet aantoonbaar op het hoge niveau zijn, het niveau dat we met elkaar hebben afgesproken. Ook dat is iets, dat de individuele manueel therapeut raakt.

Die twee niveaus moeten met elkaar in overeenstemming zijn. Dit is belangrijk om de positie van de manuele therapeut en de manuele therapie te blijven borgen in een tijd waarin de gezondheidszorg zich in sneltreinvaart ontwikkeld. Waar preventie en eigen regie centraal staan. En waar substitutie van zorg essentieel is.

En dit laatste is onze kracht. Daar ligt onze rol en onze kans. Maar dan moeten  we wel ons niveau als specialist kunnen laten zien.

Dat vraagt om voortdurende aandacht te houden voor ons kennisniveau in de opleiding en de bij- en nascholing. Want dat leert de geschiedenis ook: stilstand is achteruitgang.

De NVMT wil vooruit en vooral gericht zijn op de kansen die onze bijzondere positie als specialist fysiotherapeut biedt, nu en in de toekomst.

Onze verantwoordelijkheid ligt daarom niet in het verleden, maar in de toekomst. De toekomst waar met name onze jonge leden, veelal masters, vorm aan moeten geven,  gesteund door degenen die ons prachtige vak hebben opgebouwd. 

Gerard van der Wees

Voorzitter NVMT 

Trefwoorden: