Registers Manuele therapie

De kwaliteit van de manueel therapeut wordt gewaarborgd door twee registers: het Centraal Kwaliteits Register (CKR) / Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL en het Register Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Beide registers worden erkend door zorgverzekeraars.

Mastereis

Vanaf 1 januari 2015 is het Master niveau dé entree-eis voor toegang tot registratie in zowel het register van het CKR als die van het SKF. De toelatingseisen voor beide deelregisters manuele therapie zetten we hieronder uiteen.

CKR

Eerste inschrijving deelregister Manueeltherapeut. Vanaf 2015 wordt een fysiotherapeut voor de eerste keer in het CKR deelregister manueel therapeut geregistreerd als hij/zij aan één van de onderstaande voorwaarden heeft voldaan:

  1. een door de NVMT en KNGF erkend diploma master manuele therapie heeft behaald. 
  2. een diploma/getuigschrift van een door de NVMT en KNGF erkende initiële opleiding manuele therapie én een door de NVMT en KNGF erkend diploma master in het musculoskeletale domein heeft behaald.
  3. een diploma / getuigschrift van een door de NVMT en KNGF erkende initiële opleiding manuele therapie én een diploma Master of Science heeft behaald dan wel de graad van doctor in de wetenschap heeft bereikt.

 

SKF

Inschrijving als specialist geldt alleen indien een extra registratie als specialist gewenst is (facultatief). De reguliere specialisaties worden gehanteerd (Manuele, Kinder, Bekken, Sport, Orofaciale, Psychosomatische en Geriatrie fysiotherapie. Ook Oedeemtherapeuten worden geregistreerd).

Indien de datum van het afstuderen korter is dan 2 jaar geleden, volstaat de overlegging van een kopie van het diploma. Indien de datum van afstuderen langer dan 2 jaar geleden is dienen bewijzen van nascholing te worden overlegd (als vuistregel geldt tenminste gemiddeld 10 uur per  jaar). Onder andere een bewijs van inschrijving in het CKR kan hiervoor worden gebruikt. Te zijner tijd zal met de specialistenverenigingen worden gesproken over aanvullende eisen. Uitgangspunt is dat eenmaal opgenomen fysiotherapeuten niet worden verwijderd op grond van nieuwe criteria.

NVMT erkende masteropleidingen

Onderstaande opleidingen bieden de  mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot manueel therapeut. Kijk voor meer informatie op de verschillende opleidingsaanbieders.

Herregistratie

Om voor herregistratie in aanmerking te komen dient de geregistreerde manueel therapeut voor 1 januari 2025 aan één van onderstaande voorwaarden te voldoen:

  1. Het diploma van een door een beroepsinhoudelijke vereniging en KNGF erkende masteropleiding, dan wel;
  2. Een diploma Master of Science, relevant voor het musculoskeletale domein, behaald te hebben, dan wel;
  3. Een graad van doctor bereikt hebben in de wetenschap, relevant voor het musculoskeletale domein.

Trefwoorden: