27 september 2022

Extra ALV - Vervolg op 3 oktober. Meld je aan!

LET OP: OPNIEUW AANMELDEN VEREIST!!!

Let op: Door een technische storing worden er onjuiste aanvangstijden op mijnkngf.nl getoond. De juiste tijden zijn hieronder vermeldt onder het kopje Programma

Beste collega,

Zoals bekend gemaakt in de Nieuwsflits van dinsdag 13 september is de Extra ALV van 12 september jl. geschorst tot maandag 3 oktober a.s.

Voor dit vervolg van deze Extra ALV kunnen alle leden van de NVMT zich aanmelden. Dit geldt ook voor de leden die zich al aangemeld hadden voor 12 september. Zij zullen zich ook opnieuw moeten aanmelden. De reden is technisch van aard. Hiermee kan worden gecontroleerd of er geen dubbelingen in het systeem komen. Daarnaast wordt hiervoor gekozen om eenzelfde route aan te bieden voor elk lid en om zo onduidelijkheden in de aanmeldprocedure zoveel mogelijk  te voorkomen. Voor een zorgvuldige stemprocedure vragen we je om je uiterlijk 30 september 09.00 uur aan te melden voor de Extra ALV.

Dit vervolg zal bestaan uit een stemming en een rondvraag en wordt uitsluitend online georganiseerd.

De vergaderstukken zijn op de website (www.nvmt.nl) te raadplegen. Je kunt de stukken ook op aanvraag per post ontvangen via [email protected].

Link naar aanmelden ALV

Extra ALV NVMT – waar gaat het om?

Mastereis herregistratie 
Tijdens deze Extra ALV staat dit punt centraal. In de discussie op 12 september en in de aanloop daar naar toe, is gebleken dat er een misverstand rond dit thema bestaat. En dat misverstand is, dat het hele masterbeleid van de NVMT verdwijnt. Dit is onjuist. Mededelingen daarover in sociale media kun je dus negeren. In de vergaderstukken vind je de nodige achtergrondinformatie.

Het gaat in deze discussie over de vraag wat te doen met degenen die per 2025 niet op masterniveau zijn geschoold. Op dat moment is 70% al op masterniveau opgeleid. Zo’n 30% van de beroepsgroep dus nog niet. En naar verwachting is dat in 2030 minder dan 20%, enzovoorts. 
De kern van de discussie is: kiezen we voor een zogenaamd uitsterfbeleid of gaat 30% van onze collega’s per 2025 uit het register.

Als je akkoord gaat met het uitsterfbeleid, kun je je dus voor het conceptvoorstel stemmen bij agendapunt 4. Wil je de herregistratie eis handhaven, dan stem je tegen dit voorstel.

Beroepsnorm Cervicale wervelkolom
Ook over dit punt kun je je stem uitbrengen. Daarbij gaat het om het accorderen van de procedure Informed Consent, de Bijlage 3 van deze beroepsnorm. Met de Inspectie voor Jeugd en Gezondheidszorg is hier overeenstemming over bereikt. Nu is het woord aan de leden om deze overeenstemming te bekrachtigen.

Verder zal in deze vervolgbijeenkomst over de verschillende agendapunten alleen de stemprocedure afgerond worden. Er liggen drie besluiten voor, zie onderstaande agenda, en daarnaast staat de rondvraag nog op de agenda.

In de vergaderstukken op de website staat alle informatie, aangevuld na 12 september met relevante stukken n.a.v. deze bijeenkomst. Ook is het mogelijk de livestream van deze vergadering te bekijken.

Link naar aanmelden ALV

Praktische informatie

Online bijeenkomst
Deze vervolgbijeenkomst van de Extra ALV is alleen online bij te wonen via een streamingsplatform. Nadere informatie hierover ontvang je na de aanmelding. 

Aanmelden 
Wil je online deelnemen aan deze vervolgbijeenkomst van de Extra ALV en/of stemmen, meld je dan aan via: https://www.mijnkngf.nl/Event/00011146. Aanmelden voor de online deelname kan tot 30 september 09.00 uur i.v.m. de verwerkingstijd van de aanmeldingen. Aanmeldingen worden uitsluitend op werkdagen verwerkt.

De toegang tot de stemapplicatie wordt vrijdag 30 september a.s. verzonden. Je ontvangt een bericht vanuit de stemapplicatie op het mailadres dat je opgeeft tijdens het aanmelden. Heb je op deze dag geen bericht ontvangen? Controleer dan eerst je spambox. Blijft berichtgeving uit, mail dan naar [email protected].

Vragenstellen online
Gedurende de vergadering is het mogelijk om vragen te stellen via de chatfunctie van het streamingsplatform.

NB: de bespreking en discussie van agendapunten 1 – 5 van de agenda is afgerond en deze zullen niet opnieuw worden besproken of bediscussieerd worden. Zie hiervoor ook de livestream van de vergadering van 12 september.

Stemmen online
Het stemmen over de voorstellen vindt uitsluitend digitaal plaats via een webapplicatie. 
Stemmen is voor alle aangemelde leden mogelijk vanaf 30 september 2022 vanaf 21.00 uur tot en met het moment, waarop de voorzitter tijdens de vervolgbijeenkomst van de Extra ALV op maandag 3 oktober aangeeft, dat de stemming is gesloten.

Voor een goede verwerking voor het stemmen, vragen wij tijdens het aanmelden om extra gegevens: Je 06-nummer, je e-mailadres, je geboortedatum, relatienummer en voor- en achternaam. Zonder deze gegevens kunnen we je online stem helaas niet activeren. Vul deze gegevens tijdens het aanmelden voor de Extra ALV in. Je ontvangt berichten vanuit Online ALV op het opgegeven mailadres. Toegangscodes en/of verificatiecodes worden gestuurd naar het mobiele nummer voor dubbele beveiliging.

Stemmen met een volmacht
Ook bij online stemmen is het mogelijk dit met een volmacht voor een collega te doen. Als je bent ingelogd in Online ALV zie je de button voor het stemmen ‘met een volmacht’ op het dashboard. 
Hier vul je het e-mailadres in waarmee de gemachtigde bij Online ALV bekend is. Deze krijgt eerst de mogelijkheid om voor de volmachtgever te stemmen, daarna kan hij/zij zijn eigen keuze doorgeven. Voor degene die een volmacht afgeeft is het ook belangrijk om zich aan te melden. Zonder deze aanmelding is de controle op de volmacht middels het e-mailadres niet mogelijk.

Toegang en stemrecht
Alle categorieën leden zijn bevoegd ledenvergaderingen bij te wonen en aan de beraadslagingen deel te nemen.
Stemrecht is conform de statuten voorbehouden aan Leden, Leden van Verdienste en Ereleden. Andere categorieën hebben toegang, maar geen stemrecht.

Voorbereiding en rondvraag
Om de vergadering goed voor te kunnen bereiden verzoeken wij je vragen voor de rondvraag vooraf te sturen aan [email protected].

Link naar aanmelden ALV

Programma Vervolgbijeenkomst Extra ALV 3 oktober 2022

20.15 uur   Livestream ALV start
20.30 uur   Ledenvergadering
21.30 uur   Eindtijd ALV 

Graag online tot ziens op maandag 3 oktober aanstaande.


Met vriendelijke groet,
Namens het NVMT-bestuur,

Gerard van der Wees

Link naar aanmelden ALV

Agenda

Vervolgbijeenkomst Extra Algemene ledenvergadering NVMT van 12 september 2022 op 3 oktober 2022.

Aanvang: 20.30 uur
Livestream geopend vanaf 20.15 uur via streamingsplatform

Agenda

 1. Opening – Afgehandeld op 12/9
 2. Ingekomen stukken en mededelingen – Afgehandeld op 12/9
 3. Verslag van de ALV van de NVMT d.d. 21 april 2022 – Afgehandeld op 12/9
  a)     Stemming op 3/10
 4.  Besluitvorming Masterdiscussie – Afgehandeld 12/9
  a)     Stemming op 3/10
 5. Vaststellen Bijlage 3 Beroepsnorm Cervicale Wervelkolom – Afgehandeld op 12/9
  a)     Stemming op 3/10
 6. Rondvraag en sluiting op 3/10

Link naar aanmelden ALV