nvmt-13-web.jpg.png
24 augustus 2022

Commissie Dossiertoetsing

De commissie dossiertoetsing toetst patiëntendossiers ten aanzien van het manueel therapeutisch handelen.

De commissie dossiertoetsing is opgericht voor een deskundige en onafhankelijke toetsing van patiëntendossiers ten aanzien van het manueel therapeutisch handelen.

Kenmerken

Manueel therapeuten die een materiële controle hebben van een zorgverzekeraar kunnen het medisch-inhoudelijk oordeel van de commissie inroepen. De commissie is in het leven geroepen met de volgende kenmerken:

 • Bewaking van de kwaliteit van het manueel therapeutisch handelen van de beroepsgroep, in het belang van de patiënt en de beroepsgroep
 • Het bewaken van de onafhankelijkheid en deskundigheid van de toetsing
 • Het in eigen hand houden van de toetsing van collega’s door de eigen beroepsgroep
 • Het zorgen voor transparantie over de voortgang en afronding van de procedure voor externe stakeholders zoals VWS en de zorgverzekeraars

Op grond waarvan beoordeelt de commissie de patiëntendossiers?

De commissie dossiertoetsing geeft een oordeel op basis van de gegevens uit het dossier waarbij de verwijzing en of gegevens uit de screening en het onderzoek na de screening in samenhang worden beoordeeld met de geformuleerde werkdiagnose, de analyse van de consultatie en het verband tussen de werkdiagnose en de interventie inclusief de gebruikte manueel therapeutische technieken. 

Hoe worden de patiëntendossier aangeleverd aan de commissie dossiertoetsing?

De manueel therapeut sluit een toetsingsovereenkomst met de commissie dossiertoetsing. Vervolgens dienen de dossiers (medisch en declaraties) digitaal te worden toegestuurd.

Instructie aanleveren dossiers

Welke uitslag kan iemand krijgen op een dossier?

De uitslag op een getoetst dossier kan zijn:

 1. Juist: Het manueel therapeutisch handelen is volgens de commissie juist.
 2. Twijfel: De commissie acht het moeilijk om de juistheid van het handelen te bepalen.
 3. Onjuist: De commissie acht het manueel therapeutisch handelen niet correct bij het diagnostische proces en/of de interventie.
 4. Niet te bepalen: De commissie mist dermate veel essentiële informatie, dat men in het geheel niet tot een inhoudelijke toetsing kan komen o.b.v. het patiëntendossier.

Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk met de commissie.

Wat gebeurt er met de uitslag op een patiëntendossier?

De uitslag wordt alleen medegedeeld aan de betrokken manueel therapeut. Deze wordt niet medegedeeld aan externe partijen, dus ook niet aan zorgverzekeraar(s).  De manueel therapeut kan zelf besluiten of hij/zij de uitslag (ongeacht de uitkomst) wil delen met externe partijen. Indien de uitslag 'juist' is op een patiëntendossier zullen zorgverzekeraars dit als medisch-inhoudelijk eindoordeel accepteren. Het is de manueel therapeut uiteraard verboden om de uitslag op een dossier aan te passen of te wijzigen.

Wat communiceert de commissie met de zorgverzekeraar?

De betreffende zorgverzekeraars worden ingelicht of er reeds een oordeel is uitgebracht op de dossiers. Niet de inhoud wordt gedeeld, echter wel het einde van de procedure van commissie. Dit om de procesgang bij de zorgverzekeraars niet onnodig te vertragen.

Wie vormen de commissie dossiertoetsing?

De commissie dossiertoetsing staat onder leiding van Dr. Anton de Wijer. Hij wordt hierbij ondersteund door het secretariaat van de NVMT. De voorzitter maakt geen onderdeel uit van het beoordelingskader, inhoudende dat de voorzitter zelf geen dossiers mag beoordelen.

Daarnaast zijn er een aantal zorgvuldig geselecteerde commissieleden die de toetsing uitvoeren (beoordelingskader). De identiteit van deze personen wordt niet kenbaar gemaakt om mogelijke beïnvloeding van hen bij de toetsing te voorkomen.

Zijn er kosten verbonden aan de toetsing?

Voor leden van de NVMT is de toetsing kosteloos. 

Voor niet-leden wordt € 68,- ex. BTW per dossier in rekening gebracht. 

Instructie aanleveren Dossiers

Wat doet de Commissie Dossiertoetsing?

De Commissie geeft een objectief en onafhankelijk oordeel op een patiëntendossier over de volgende twee vragen:

1) Heeft het diagnostische proces juist plaatsgevonden?

2) Is de interventie een manueel therapeutische interventie?

Het betreft dus een medisch-inhoudelijke toetsing o.b.v. de ontvangen dossiers en geen procedurele toetsing.

Wie kan toetsing door de commissie inroepen?

Een CKR/SKF ingeschreven manueel therapeut (lid of geen lid), die door een zorgverzekeraar is geselecteerd voor een materiële controle op de betreffende patiëntendossiers. De manueel therapeut dient een toetsingsovereenkomst
hiertoe te sluiten met de commissie dossiertoetsing. Een zorgverzekeraar kan de toetsing niet inroepen. 

Welke gegevens heeft de Commissie nodig voor de dossiertoetsing?

Het te toetsen patiëntendossier dient te bestaan uit:

 • Patiëntdossier van de indicatie
 • Bijbehorende declaratiegegevens van de bedoelde indicatie
 • De identiteit van de patiënt mag in geen geval herleidbaar zijn uit deze gegevens vanwege de Wet Bescherming Persoonsgegevens.