22 mei 2021

Registers Manuele therapie

De kwaliteit van de manueel therapeut wordt gewaarborgd door twee registers: het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF NL) en het Register Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Beide registers worden erkend door zorgverzekeraars.

Mastereis

Vanaf 1 januari 2015 is het master-niveau dé entree-eis voor toegang tot registratie in zowel het deelregister van het KRFL NL als die het register van het SKF. De toelatingseisen voor het deelregister manuele therapie zetten we hieronder uiteen.

KRF NL

Vanaf 2015 wordt een fysiotherapeut voor de eerste keer in het KRF NL deelregister manueel therapeut geregistreerd als hij/zij aan één van de onderstaande voorwaarden heeft voldaan:

 1. een door de NVMT en KNGF erkend diploma master manuele therapie heeft behaald. 
 2. een diploma/getuigschrift van een door de NVMT en KNGF erkende initiële opleiding manuele therapie én een door de NVMT en KNGF erkend diploma Master in het musculoskeletale domein heeft behaald.
 3. een diploma/getuigschrift van een door de NVMT en KNGF erkende initiële opleiding manuele therapie én een diploma Master of Science heeft behaald dan wel de graad van doctor in de wetenschap heeft bereikt.

SKF

Inschrijving als specialist geldt alleen als een extra registratie als specialist gewenst is (facultatief). De reguliere specialisaties worden gehanteerd (manuele, kinder-, bekken-, sport-, orofaciale, psychosomatische en geriatriefysiotherapie. Ook oedeemtherapeuten worden geregistreerd).

Als de datum van het afstuderen korter is dan 2 jaar geleden, volstaat de overlegging van een kopie van het diploma. Als de datum van afstuderen langer dan 2 jaar geleden is moetn bewijzen van nascholing worden overlegd (als vuistregel geldt ten minste gemiddeld 10 uur per  jaar). Onder andere een bewijs van inschrijving in het KRF NL kan hiervoor worden gebruikt. Tezijnertijd zal met de specialistenverenigingen worden gesproken over aanvullende eisen. Uitgangspunt is dat eenmaal opgenomen fysiotherapeuten niet worden verwijderd op grond van nieuwe criteria.

NVMT erkende masteropleidingen

Onderstaande opleidingen bieden de  mogelijkheid tot het volgen van de opleiding tot manueel therapeut. Kijk voor meer informatie op de verschillende opleidingsaanbieders.
De gemiddelde ervaren studiebelasting van studenten is
90 EC (oftewel 2.520 uren)

Herregistratie

Om voor herregistratie in aanmerking te komen moet de geregistreerde manueel therapeut voor 1 januari 2025 aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

 1. het diploma van een door het KNGF en de NVMT erkende masteropleiding relevant voor het musculoskeletale domein hebben behaald, dan wel;
 2. een diploma Master of Science, relevant voor het musculoskeletale domein, behaald te hebben, dan wel;
 3. een graad van doctor bereikt hebben in de wetenschap, relevant voor het musculoskeletale domein.

‘Erkenning buitenlandse diploma’s’

Nederland heeft (conform de IFOMPT Reciprocal Recognition) een (wederzijdse) erkenning van masterdiploma’s manuele therapie afgesproken met enkele landen. Per 30-10-2019 betreft dit de volgende landen:

 1. België
 2. Australië
 3. Verenigd Koninkrijk
 4. Duitsland
 5. Verenigde Staten van Amerika

Deze lijst zal telkens geactualiseerd worden.

Dit houdt in dat manueel therapeuten met een masterdiploma manuele therapie van een opleiding uit bovengenoemde landen in aanmerking komen voor opname in het KRF NL indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De betreffende opleiding genoemd wordt als erkend instituut op de website van IFOMPT genoemd en heeft de internationale monitoring van IFOMPT met succes afgerond.
 2. De opleiding is gevolgd én het diploma is afgegeven in een periode waarin die betreffende opleiding de internationale monitoring van IFOMPT met succes heeft afgerond en het diploma geeft in het land van afgifte het recht om als manueel therapeut te werken.

Op om basis van een buitenlands diploma te kunnen worden ingeschreven in het KRF NL dient de aanvrager een verzoek in te dienen bij de NVMT ([email protected]), waarbij een kopie van het buitenlandse diploma wordt toegevoegd. De NVMT geeft, als het diploma voldoet, een verklaring af dat het diploma voldoet aan de vereisten, waarmee de aanvrager zich kan wenden tot de KNGF met een verzoek tot inschrijving in het KRF NL deelregister manuele therapie.

Als je een erkenning wenst van een masterdiploma manuele therapie van een opleiding die de internationale monitoring van IFOMPT met succes heeft afgerond, maar niet op de lijst met landen staat waarmee een Reciprocal Recognition is overeengekomen, dan kun je een verzoek indienen bij de NVMT om met het desbetreffende land in overleg te treden om een Reciprocal Recognition aan te gaan. Zolang er geen Reciprocal Recognition met het desbetreffende land is, of wanneer de betreffende opleiding geen door IFOMPT erkend instituut is, zal een aanvraag tot inschrijving in het deelregister manueel therapeut behandeld worden overeenkomstig de dispensatieregeling opgenomen in het reglement Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL.